Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

             Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng