Thực hiện Nghị định 05/2023/NĐ – CP của Chính phủ

3943.Triển khai cho các đơn vị sau ý kiến của Quốc Hội.signed