Tổ chức triển khai tuyển dụng lao động hợp đồng tại các Trạm Y tế của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2022

3.1.KH to chuc TD HDLD 102 sau khi co phe duyet cua SYT.signed (1)