Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Minh Tâm

734_TTg-KTTH_09082023-signed