Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019

Thông báo kết quả thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2019