Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2019