Trung tâm Y tế Tiên Yên đạt tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống covid-19”

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về triển khai Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”

Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 là bộ công cụ để các cơ sở y tế đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác. Đồng thời cũng là tiêu chuẩn để các cơ sở y tế xác định vấn đề ưu tiên trong hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế. Từ đó góp phần bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19, các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong Bệnh viện.

Từ tháng 8 năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã tiến hành tự rà soát, đánh giá dựa trên Bộ Tiêu chí mà Bộ Y tế đã ban hành và hướng dẫn. Trung tâm Y tế Tiên Yên đã tiến hành rà soát và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, bên cạnh đó là cải tiến nâng cao chất lượng, an toàn phòng chống dịch. Sau khi rà soát Trung tâm Y tế Tiên Yên đạt mức Tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19”.

Để có thể duy trì và thực hiện tốt các tiêu chí “Bệnh viện an toàn” này, cần có sự tham gia của tất cả người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế cùng chung tay để bảo vệ môi trường Bệnh viện an toàn, phòng chống và đẩy lùi COVID-19.