Trung tâm Y tế Tiên Yên thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019