Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Chiu nay, ngày 16/04/2021 Trung tâm Y tế huyn Tiên Yên t chc Hi ngh Sơ kết công tác Y tế Dân s quý I và nhim v trng tâm quý II năm 2021. Tham d hi ngh có các đng chí trong Ban Giám đc, trưng/phó khoa phòng và toàn th cán b viên chc, ngưi lao đng trong toàn đơn v.

D và phát biu khai mc Hi ngh thc s/bác sỹ Nguyn Bá Vit- Giám đc Trung tâm đánh giá cao sự c gng ca tp th cán b nhân viên đã c gng thc hin tt các nhim v công tác khám cha bnh, đm bo thưng trc cp cu, phòng chng dch bnh trong dp ngh tết Nguyên đán kéo dài. Đc bit là công tác phòng chng dch Covid-19 đưc duy trì và thc hin tt. Ti hi ngh này, đồng chí đ ngh tp th cán bộ nhân viên cùng cố gắng thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian tới, đồng thời nêu cao tinh thn t giác, tích cc đóng góp ý kiến, gii pháp phát trin đơn v.

Thạc sỹ/bác sỹ Nguyễn Bá Việt – Giám đốc TTYT phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Hi ngh đã đưc nghe bác s Trn Th Hoàng Yến – ph trách phòng Kế hoạch tổng hợp báo cáo sơ kết công tác y tế 03 tháng đu năm 2021 và phương hưng nhim v trng tâm quý II năm 2021; C nhân Nguyn Th Bích Vân – ph trách phòng Tài chính kế toán báo cáo tình hình thu chi tài chính quý I; cử nhân Nguyn Th Hoàng Linh – phòng Tài chính kế toán báo cáo Đề án giá dch v đơn nguyên khám cha bnh theo yêu cu…

Bác sỹ Trần Thị Hoàng Yến – Phụ trách phòng Kế hoạch báo cáo tại hội nghị

Trong  quý I năm 2021, dưi s lãnh đo, ch đo sát sao ca S Y tế, Huyn u, UBND huyn, công tác phòng chng dch và chăm sóc, bo v sc khe cho nhân dân trên đa bàn huyn đã đt đưc nhiu kết qu. Cht lưng khám, cha bnh tng bưc đưc ci thin, đáp ng đưc nhu cu chăm sóc sc khe cho nhân dân trong huyn và các huyn lân cn. Tng st bnh nhân đến khám là 11166 lưt; tng st điu trị ni trú ti các khoa là 13975 lưt; s ln phu thut là 327 ca tăng 21,5% so vi cùng k năm 2020, s bnh nhân đa tuyến đến là 3403 tăng 1,28% so vi cùng knăm 2020.

Cử nhân Nguyễn Thị Bích Vân – phụ trách phòng Tài chính kế toán báo cáo tại hội nghị

Công tác d phòng đưc chú trng, thc hin các bin pháp phòng chng dch Covid-19 song song vi công tác phòng chng các dch bnh và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Trin khai tt công tác truyn thông giáo dc sc kho trong cng đng dân cư, giám sát cht ch các dch khi phát sinh, khng chế và x lý kp thi các ca bnh truyn nhim không đ dch lây lan ra cng đng, trong 3 tháng đu năm không có dch bnh ln xy ra trên đa bàn. Công tác An toàn v sinh thc đưc đm bo, an toàn. Công tác tiêm chng m rng đưc duy trì thc hin ti 12/12 xã/th trn, không có tai biến trong và sau tiêm chng.

Cử nhân Nguyễn Thị Hoàng Linh -Phòng Tài chính báo cáo tại hội nghị

Công tác Dân s trong 3 tháng đu năm 2021, toàn huyn có 177 tr đưc sinh ra trong đó có 25 tr là con th 3, s cp v chng tui sinh đ đang s dng bin pháp tránh thai: 6095 cp. Công tác tuyên truyn, truyn thông được đẩy mạnh v công tác dân s kếhoch hóa gia đình…

Vi tinh thn góp ý xây dng đoàn kết, nht trí cao, tp th cán b viên chc ca các khoa, phòng đã sôi ni tham gia ý kiến, chia s nhng vưng mc ti khoa, phòng mình, t đó đ xut b sung mt s gii pháp nhm hoàn thành nhim v ca đơn v trong quý II năm 2021. 100% cán bộ nhân viên biểu quyết nhất trí với giá dịch vụ triển khai đơn nguyên khám chữa bệnh theo yêu cầu; nhất trí với kế hoạch xây dựng nhà đa năng và số lượng nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2021...

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết tại Trung tâm

Kết lun Hi ngh đng chí Nguyn Bá Vit -Bí thư Đng y Giám đc Trung tâm Y tế đã ghi nhn và đánh giá cao s n lc ca các khoa phòng, cán b viên chc, ngưi lao đng trong trong đơn v đã thc hin tt nhim v đưc giao. Đng thi nhn mnh: Nhim v trng tâm trong quý II các khoa phòng cn thc hin tt đúng tiến đ các ch tiêu kế hoch ca S Y tế giao năm 2021; Nâng cao cht lưng khám cha bnh: Tiếp tc tăng cưng thc hin tt các nhim v chuyên môn đáp ng s hài lòng ca ngưi bnh; Tiếp tc thc hin tt công tác phòng chng dch Covid-19 theo hưng dn ca B y tế, S Y tế và CDC. Trin khai tiêm vc xin Covid-19 cho cán b y tế theo ch đo ca cp trên. Trin khai đơn nguyên khám cha bnh theo yêu cu….Thc hin tt các chương trình mc tiêu Y tế– Dân s các gii pháp phòng chng dch bnh, phòng nga ng đc thc phm trên đa bàn huyn.

                           Phòng TTGDSK-TTYT Tiên Yên