UBND tỉnh Quảng Ninh: Triển khai cách ly đối với người về từ vùng dịch