UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 6126/UBND-DL1 về “một số hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới”

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 6126/UBND-DL1 về “một số hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới”, cụ thể như sau: