Giám đốc Sở Y tế trả lời chất vấn kỳ họp HDND tỉnh khóa XIII