Thông điệp phát thanh Nghị quyết 21 của Chính phủ về tiêm vắc xin Covid -19