Ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, ban chỉ đạo cấp tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới